توضیحات کامل :

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شركت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج در 40 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

1. تاریخچه فعالیت شرکت :

1_1کلیات :

شرکت راه ماشین (سهامی خاص ) در تاریخ 25/12/70 و تحت شماره 89148 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شرکت مذکور از سال 1379 تا سال 1381راکد و غیر فعال بوده و سپس با توجه به تبصره بند 2 تصویب نامه 561/13 ط مورخه 28/11/81 شورای عالی اداری و نامه شماره 22529 مورخه 29/11/83 وزیر محترم بازرگانی سازمان غله منحل و از تاریخ 1/1/83 وظایف و مسولیت های ادارات غله به شرکت های تحت پوشش شرکت بازرگانی دولتی ایران انتقال یافت . با تغیر و گسترش قلمرو فعالیت و تشکیلات اجزایی شرکت مجمع عمو می فوق العاده در تاریخ 27/12/83 تشکیل و نام شرکت به غله و خدمات بازرگانی ارغوان یافت و در اداره ثبت شرکت ها واقع در زنجان به شماره 5463 به ثبت رسیده است . مرکز اصلی شرکت در هیدج می باشد .

2_1 فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه جدید عبارت است از تهیه ،تامین توزیع و نگهداری از قبیل گندم ، ارد ، روغن ، برنج ،قند وشکر و ایجاد و اداره سرد خانه و انبار و تجهیزات نگهداری ، ذخیره سازی (مانند انبار و سیلو و )و جایگاه کالا ها ی تجاری مجاز و صنایع بسته بندی ، اماده سازی کالا ، واردات کلیه ماشین الات و قطعات یدکی مربوطه به موضوع فوق و مشارکت در شرکت های موجود واردات و صادرات ، ترخیص کالاو به صورت کلی انجام تمام عملیات مجاز بازرگانی و تولیدی .

2_2_1.عمده ترین فعالیت شرکت در طول سال :

الف )توزیع برنج و قند وشکرکالا برگی و غیر کالا برگی در سطح استان .

ب) توزیع کالا بر اساس حوالجات سازمان بازرگانی استان .

ج)خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزاندر سطح استان .

د)توزیع گندم و ارد مورد نیاز مردم در سطح استان .

ر)نظارت بر تولید و توزیع ارد و نان در سطح استان.

ه ) واردات برنج و توزیع آن در سطح استان

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29/12/1387

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29اسفند ماه1387

اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

عنوان

1. ترازنامه.

2. صورت سود و زیان .

3. صورت گردش حساب سود (زیان) انباشته .

4. صورت سود (زیان)جامع .

5. صورت جریان وجوه نقد .

الف. تاریخچه فعالیت شرکت .

ب. مبنای تهیه صورتهای مالی .

ج. خلاصه اهم رویه های حسابداری.

د. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعا ت مالی .

صورتهای مالی این شرکت بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه می شود.


شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

تراز نامه

در تاریخ29اسفند 1387

دارائیها

موجودی نقد و بانک.000/000/385

حسابها و اسناد دریافتی تجاری ..000/350/192

سایر حسابها و اسناد دریافتی000/000/10

پیش پرداختها000/000/34

جمع دارائیهای جاری..000/135/62

دارائیهای غیر جاری:

دارائیهای ثابت پس از کسر استهلاک 000/000/650

جمع دارائیهای غیر جاری 000/000/650

جمع دارائیها..000/135/127

 

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

تراز نامه

در تاریخ29اسفند 1387

بدهیها و حقوق صاحبان سهام.29/12/1387

حسابهای پرداختنی تجاری.000/520/184

سایر حسابها و اسناد پرداختنی..000/480/95

ذخیره مالیات000/000/30

جمع بدهیهای جاری000/000/310

بدهیهای غیر جاری:

ذخیره مزایای خدمت کارکنان000/500/20

جمع بدهیهای غیر جاری..000/500/20

جمع بدهیها000/500/330

حقوق صاحبان سهام :

سرمایه..000/000/900

مازاد تجدید ارزیابی.×××

سود (زیان )انباشته..000/850/40

جمع حقوق صاحبان سهام.000/850/940

جمع حقوق صاحبان سهام و بدهیها..000/135/127

شرکت غله وخدمات بازرگانی ارغوان هیدج

صورت سود و زیان

برای سال منتهی به 29 اسفند 1387

ریال

درامد حاصل از خدمات ارائه شده..000/350/450

کسر می شود :بهای تمام شده خدمات ارائه شده .000/000/300

سود ناخالص کسر می شود 000/350/150

هزینه های اداری و عمومی 000/430/41

سود (زیان ) خالص .000/920/108

گردش حساب سود (زیان ) انباشته

سود (زیان ) خالص..000/920/108

سود انباشته در ابتدای سال .000/850/40

تعدیلات سنواتی.000/300/3

سود (زیان ) انباشته در پایان سال .000/470/146


صورت سود (زیان ) جامع.. 000/000/140

سود (زیان ) خالص سال جاری000/470/146

اندوخته تجدید ارزیابی .000/700/64

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

صورت جریان و وجوه نقد

برای سال منتهی به 29/12/1387

فعالیت های عملیاتی:

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی000/540/287

فعالیت های سرمایه گزاری :

وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای ثابت .000/500/87

خالص (افزایش (کاهش) ) در وجه نقد ..000/040/200

مانده وجه نقد در اغاز سال ..000/960/84

مانده وجه نقد در پایان سال .000/000/385

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

برای سال مالی منتهی به 29/12/1387